Ochrana osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ spoločnosť ALLNET SK s.r.o., Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava, IČO: 52 673 375 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje s cieľom zabezpečenia služieb finančného poradenstva a iných profesionálnych finančných služieb. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak využívate služby nášho webu. Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo orgánov na žiadosť oprávnených štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov napr. Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prečo a ako spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel plnenia zákonnej povinnosti a povinnosti vyplývajúcej zo zmluvného vzťahu pri vykonávaní svoje obchodnej činnosti v súlade s platnými zákonmi.. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu a 1 rok, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Poskytnutie osobných údajov nie je vašou zákonnou povinnosťou, ale je potrebné k uzatvoreniu zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre zabezpečenie finančného sprostredkovania a uzatvorenia poistnej zmluvy bude mať za následok neposkytnutie služby. Vaše osobné údaje budú poskytnuté spolupracujúcemu samostatnému alebo podriadenému finančnému agentovi, banke, poisťovni resp. Inej finančnej alebo obchodnej spoločnosti. Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme vám poskytovali profesionálne služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžeme taktiež zdieľať s tretími stranami, tzv. sprostredkovateľmi,  na účely sprostredkovania rôznych finančných služieb, či na marketingové účely (zasielanie obchodný ponúk e-mailom, kontaktovanie prostredníctvom telefónu, zasielanie newsletterov).

V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy .

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje nespracúvame prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom a neposkytujeme ich do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Je v oprávnenom záujme Prevádzkovateľa propagovať svoju činnosť, informovať o zľavách, nových produktoch a aktivitách Prevádzkovateľa, s cieľom podpory predaja a ekonomického rastu spoločnosti vrátane organizovania súťaží. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu, o takej skutočnosti budete informovaný osobitne. Niektoré marketingové metódy môžu mať právny základ v zmluvnom vzťahu (napríklad spotrebiteľská súťaž), o podmienkach spracúvania osobných údajov budete informovaný osobitne. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, do odvolania súhlasu, po dobu platnosti zmluvy. Na základe vami udeleného súhlasu môžu byť na účel marketingu vaše osobnému údaje poskytnuté tretej strane. O podmienkach poskytnutia budete informovaný osobitne. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania. Je v oprávnenom záujme Prevádzkovateľa zabezpečiť efektívnu komunikáciu s klientom prostredníctvom sociálnych sietí, prijímať jeho žiadosti, podnety a súčasne prezentovať spoločnosť a vytvárať komunitu priaznivcov Prevádzkovateľa, osôb podporujúcich alebo zaujímajících sa o činnosť spoločnosti. Osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania oprávneného záujmu. Osobné údaje v rozsahu profilu na sociálnej sieti, obsahu verejnej komunikácie, sú zverejňované.

Na plnenie našich zákonných povinností pri vedení účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje na základe zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 40/1963 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 286/1992 Zb. o dani z príjmov, Zákonník práce, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov. Ich poskytnutie na tento účel je vašou zákonnou povinnosťou. V prípade neposkytnutie osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť služby a uzatvoriť zmluvný vzťah. Vaše osobné údaje budú poskytnuté príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.

V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uplatňovanie právnych nárokov, súdnych právomocí, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekúciu alebo obhajobu práv Prevádzkovateľa v súlade so zákonmi: Správny súdny poriadok, Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok, čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom spracúvania osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia alebo na základe zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania, sporu a budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi, prípadne inému oprávnenému subjektu.

Je v oprávnenom záujme Prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod. a súčasne v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje zamestnancov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo po dobu platnosti uvedených kontaktov a budú poskytované účastníkom komunikácie.

Je zákonnou povinnosťou Prevádzkovateľa zabezpečiť prešetrovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskej činnosťou v úrade so zákonmi č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019) a č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú spracúvané 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je vašou zákonnou povinnosťou. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi a Úradu na ochranu oznamovateľovi protispoločenskej činnosti.

Je zákonnou povinnosťou Prevádzkovateľa riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúcej si svoje práva podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania.

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou z Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť, zabezpečiť ochranu majetku, života a zdravia, s cieľom sieťovej ochrany systému, ochrany objektu, aktív, vrátane monitorovania kamerovým systémom. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka, kamerové záznamy po dobu 6 dní. Osobné údaje sa neposkytujú (okrem oprávnených orgánov štátu).

Aké údaje spracúvame?

Spracúvame osobné údaje, ktoré patria do nasledovných kategórii:

 • identifikačné údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, fotografia z dokladu totožnosti,
 • korešpondenčné a kontaktnú údaje ako napr. adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo,
 • údaje o používaných produktoch a službách ako napríklad údaje o využívaných produktoch a službách, údaje súvisiace s vybavovaním Vašich požiadaviek,
 • socio-demografické údaje ako napríklad vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, počet osôb v domácnosti, informácie o príjme, druh pracovného pomeru,
 • ekonomické údaje ako napríklad údaje o vlastníctve hnuteľných a nehnuteľných vecí, údaje o celkových príjmoch či pravidelných nákladoch domácnosti, údaje o type bývania,
 • údaje potrebné na monitorovanie bezpečného využívania produktov a služieb ako napríklad IP adresa používaného zariadenia, údaje o používanom zariadení a o používanom prehliadači,
 • audiozáznamy ako napríklad nahrávky hovorov uskutočnených prostredníctvom kontaktného centra,
 • kópie vyhotovených dokladov vrátane dokladov totožnosti,
 • údaje súvisiace so zdravotným stavom pre prípad sprostredkovania životného poistenia,
 • údaje súvisiace s používaním našich webových stránok a aplikácií (napríklad cookies),
 • údaje súvisiace so sledovaním našich marketingových kanálov ako napríklad časy otvárania zaslaných správ, na akom zariadení informácie čítate, aké technické parametre a operačný systém má dané zariadenie,
 • údaje súvisiace s plnením Vašich zmluvných povinností a záväzkov,
 • údaje vyplývajúce z aktivity na sociálnych sieťach,
 • odvodené údaje vyplývajúce z Vašich nastavení, údajov o produktoch a službách, údajoch o používaní našich webových stránok

Aké sú vaše práva?

Vaše právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre Prevádzkovateľa je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Prevádzkovateľ eviduje, sú nesprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Prevádzkovateľa a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Prevádzkovateľ následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

Máte právo na vymazanie

Ak Prevádzkovateľ o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Máte právo namietať

Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môže Prevádzkovateľ spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať a požiadať Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese info@dobryradca.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tento dokument bol zverejnený na webovej stránke www.dobryradca.sk dňa 8.6.2021 a je k tomuto dátumu platný a účinný.

 

Dobrý radca
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0

Chcem dobrú radu