Dôchodkový systém

Reforma slovenského dôchodkového systému vychádzala z  presvedčenia, že ľudia by nemali zostať v starobe závislí od príjmu len z jedného zdroja, čiže prostriedkov Sociálnej poisťovne, najmä ak je jeho fungovanie existenčne ohrozené v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja.


V roku 2004 „ožil“ trojpilerový dôchodkový systém na základe zákona č. 43/2004 Z.z o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pomer počtu osôb v produktívnom veku k počtu osôb v poproduktívnom veku

V roku 2006 až

5,71 : 1

Predpoklad na rok 2050

1,9 : 1

(zdroj: Štatistický Úrad SR a MPSVR SR – Dôvodová správa k zákonu o sociálnom poistení)

Trojpilerový dôchodkový systém

I. pilier

povinné dôchodkové poistenie

priebežne financované poistenie spravované Sociálnou poisťovňou. Prostriedky vybraté Sociálnou poisťovňou z odvodov ekonomicky aktívnych ľudí sa priebežne, tj. v tom istom roku prerozdeľujú dôchodcom vo forme dôchodkov.

II. pilier

starobné dôchodkové sporenie

financované prostredníctvom sporenia si na osobnom účte a kapitalizácie majetku na ňom, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti. Tie vložené prostriedky sporiteľov investujú na finančných trhoch a tak ich zhodnocujú.

III. pilier

dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie

financované prostredníctvom kapitalizácie majetku z dobrovoľných príspevkov zamestnancov a zamestnávateľov, ktoré spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Základný systém dôchodkového zabezpečenia

Vzťah s dôchodkovým systémom sa pre občana začína vstupom na pracovný trh.

Vstup do druhého piliera pre osoby mladšie ako 35 rokov je dobrovoľný a po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné.

Prvý a druhý pilier tvoria spolu základný systém dôchodkového zabezpečenia.

Základným zmyslom tohto systému je zabezpečenie príjmu v starobe z dvoch nezávislých a na odlišných princípoch fungujúcich zdrojov, čím sa rozkladá riziko jeho financovania.

Dvojpilierový systém v sebe spája výhody prvého piliera, akými sú solidarita s výhodami druhého piliera, ktoré predstavujú zásluhovosť, osobné vlastníctvo a dedenie či možnosť spolurozhodovať o investovaní nasporených peňazí.

Prvý pilier

Účasť na tomto povinnom zákonnom poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona.

Poistenec, ktorý je iba v I. pilieri, bude dostávať dôchodok výlučne zo Sociálnej poisťovne. Bude financovaný z odvodov všetkých pracujúcich, ktorí budú pracovať v čase poberania dôchodku daného poistenca.

Druhý pilier

Kapitalizačný pilier slúži na to, aby bol poistencovi v kombinácii s prvým pilierom zabezpečený dostatočný príjem v starobe.

Peniaze na osobnom dôchodkovom účte sú majetkom sporiteľa a v prípade jeho smrti pripadnú osobám, ktoré určil pri podpise zmluvy, alebo budú predmetom dedenia.

Výška dôchodku z I. piliera bude závisieť od

  • počtu odpracovaných rokov poistenca,
  • príjmov poistenca počas celého pracovného života,
  • od aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ide o veličinu značne závislú od vývoja slovenskej ekonomiky).

Výška dôchodku z II. piliera bude závisieť od

  • zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • dĺžky sporenia,
  • veku odchodu do dôchodku a priemernej očakávanej doby dožitia,
  • miery zhodnotenia dôchodkových úspor,
  • zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Viac

Dobrovoľný pilier

Tretí pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác. Finančné prostriedky účastníkov sporenia sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Odvody na starobné poistenie

V súčasnosti predstavujú odvody na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu s príslušným legislatívnym obmedzením v danom roku.

V roku 2021 sa 18-percentné povinné odvody pre sporiteľov v druhom pilieri rozdeľujú tak, že

12,75 percentostáva v Sociálnej poisťovni,5,25 percentpercent putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS.

Pomer odvodov sa každým rokom mení, pričom príspevok do druhého piliera sa zvyšuje o 0,25 percenta. V roku 2024 sa bude do druhého piliera odvádzať 6 percent a do Sociálnej poisťovne 12 percent z vymeriavacieho základu.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Dobrý radca
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0

Chcem dobrú radu