Ako, kedy a komu platíte za zdravotné poistenie?

Poistné na verejné zdravotné poistenie platíte na základe preddavkov. Ide o mesačné platby, ktoré musíte ako platiteľ poistného odvádzať zdravotnej poisťovni. Vypočítavajú sa na základe percentuálnej výšky z vymeriavacieho základu poistenca. Výšky sadzieb sú u jednotlivých typov poistencov rôzne, stanovené sú však pre každý kalendárny rok minimálne a maximálne vymeriavacie základy, a tak aj minimálne a maximálne výšky preddavkov na poistné (okrem niekoľkých výnimiek).

Kedy platíte preddavky na poistné?

Preddavok poistného v správnej výške za daný mesiac platíte vždy do ôsmich dní od konca aktuálneho mesiaca. Ide teda o spätnú platbu, keďže preddavok na poistné napr. za január 2021 musíte uhradiť najneskôr do 8. februára 2021. V prípade nezaplatenia v tejto lehote vám vzniká nedoplatok a je vám účtovaný úrok z omeškania.

Kedy platí preddavky na poistné zamestnávateľ za zamestnanca?

Ako zamestnávateľ vyplácate mzdu svojim zamestnancom vo výplatnom termíne dohodnutom na základe pracovnej či obdobnej zmluvy, a preto aj preddavky na poistné platíte najneskôr vo výplatnom termíne. Tento termín ste ako zamestnávateľ uviedol pri registrácii v zdravotnej poisťovni. Ak by ste mali v rámci organizácie určené viaceré výplatné termíny, platí ten posledný. Ak takýto termín nemáte určený, za príslušný mesiac musíte preddavky na poistné uhradiť najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, čiže preddavky na poistné napr. za január musíte uhradiť najneskôr do konca februára.

Komu uhrádzate preddavky na poistné?

Zdravotnej poisťovni, do ktorej ste si podali prihlášku alebo ste sa registrovali.  Verejné zdravotné poistenie poskytujú na Slovensku 3 zdravotné poisťovne:

DÔVERA zdravotná poisťovňa
čísla účtov

viac informácií o poisťovni

Union zdravotná poisťovňa
čísla účtov

viac informácií o poisťovni

Všeobecná zdravotná poisťovňa
čísla účtov

viac informácií o poisťovni

Dôležité upozornenie k plateniu preddavkov!

Pri platbe preddavkov na poistné je dôležité, aby ste zadali správny variabilný a špecifický symbol, ktoré slúžia na identifikáciu platiteľa a obdobia, za ktoré preddavok platíte.
Variabilným symbolom je v prípade

  • SZČO a samoplatiteľa – rodné číslo (v prípade 9-miestneho rodného čísla sa pridáva za týmto číslom 0), prípadne pridelené číslo zdravotnou poisťovňou
  • zamestnávateľa – identifikačné číslo (IČO) + 2miestne poradové číslo organizačnej jednotky, ktoré jej bolo pridelené
  • ostatných platiteľov – rodné číslo, prípadne pridelené číslo zdravotnou poisťovňou
  • v prípade nedoplatkov – číslo výkazu nedoplatkov

Tvar špecifického symbolu je rozdielny:
DÔVERA zdravotná poisťovňa používa

  • špecifický symbol v tvare MMRRRR (napríklad za január 2021 v tvare 012021)

Všeobecná zdravotná poisťovňa používa

  • špecifický symbol v tvare RRRRMM (napríklad za január 2021 v tvare 202101)

Union zdravotná poisťovňa používa

  • pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti tvar RRRRMM (napríklad za január 2021 v tvare 202101)
  • pre úhradu preddavkov z príjmu z dividend tvar RRRRMM88 alebo 88MMRRRR (napríklad za január 2021 v tvare 20210188 alebo 88012021)
  • pre úhradu nedoplatku z ročného zúčtovania tvar RRRR99 (napríklad 202199 za rok 2021)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Dobrý radca
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0

Chcem dobrú radu